رابطه ما با مشتریان رابطه ای دوسویه و مبتنی بر منافع مشترک بوده و حفظ رابطه بلند مدت با مشتریان استراتژی اصلی ما است.

آرمان ما عبارت ست از تبدیل شدن به یکی از برترین تولید کنندگان باتری لذا:

  • صداقت را سرلوحه کارمان قرار می دهیم.
  • مشتری مداری محور اصلی تصمیمات و اقدامات ما است.
  • شعار سازمانی ما این است که کیفیت قابل صرفه جویی نیست.
  • وظیفه شناسی، نظم و انضباط، فرهنگ کاری ما است.
  • پیشرفت مبتنی بر خلاقیت و نوآوری در کانون توجه ما است.
  • افزایش مستمر کیفیت در ارائه خدمات و ارتباط دو طرفه پایدار با مشتریان
  • جذب و رشد نیروهای متخصص در شرکت
  • از طریق آموزش و R&D