مشخصات فردی(ضروری)
مشخصات محل کار(ضروری)
شما کدام نوع باتری را کار می کنید؟(ضروری)
نوع مالکیت(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.