باتری UPS دارای 12 ماه و باتری موتوری دارای 6 ماه گارانتی است.

جهت استفاده از خدمات گارانتی، کالا را به نمایندگی مجاز فروش تحویل نمایید.

هزینه ی رفت یا برگشت در دوره گارانتی برعهده ی خریدار می باشد.

شرایط ابطال گارانتی باتریUPS

1- ضربه به بدنه و دفرمگی و تورم

2- آتش سوزی

3- آسیب دیدگی، خراش و ذوب شدگی قطب های باتری به هر علتی

4- سری نمودن باتری ها با باتری های فرسوده / باتری های سایر شرکت ها / باتری های غیر هم ظرفیت

5- قرارگیری در محیط های مرطوب و دمای بالا

6- تخلیه بیش از 80درصد ظرفیت باتری

7- استفاده از باتری کهنه در کنار باتری نو

8-اتصال کوتاه بین ترمینال ها در زمان استفاده یا نگهداری باتری

9- عدم قرارگیری باتری در کابینت باتری( استفاده از اتصال کابینت باتری به سیم ارت(اتصال به زمین ) به منظور عدم قرارگیری در معرض ضربه، برق گرفتگی وآتش سوزی)

10- نگهداری بیشتر از 6 ماه در انبار

11- اتصال نادرست

12- عملکرد نامناسب دستگاه UPS

13- بازکردن درپوش و افزودن الکترولیت

شرایط ابطال گارانتی باتری موتوری

1-عدم تناسب باتری با نوع موتور سیکلت

2- صدمات ناشی از وارد نمودن هرگونه ضربه به باتری( تصادفات و …)

3- عدم بستن صحیح باتری بر روی موتور

4- آتش سوزی در صورت وجود نقص در سیستم برق یا تصادف و  …

5- آسیب دیدگی، خراش و ذوب شدگی قطب های باتری به هر دلیلی

6- عدم انطباق ظرفیت باتری با برق مصرفی واقعی مورد نیاز

7- تورم و صدمات ناشی از تنظیم نبودن سیستم برقی موتور سیکلت ( دینام، سیم کشی و …)

8- استفاده از لوازم جانبی اضافی بیش از حد

9- بازکردن درپوش و افزودن الکترولیت